#350561

Anonymous

Polish wikipedia also seems to confirm this White Croatian theory as one of two primary sources of Lemko origins (other one being Vlach):

Druga teorią o pochodzeniu Łemków jest tzw. teoria białochorwacka. Zakłada ona, że Karpaty były nieprzerwanie zamieszkane przez ludność słowiańską przynajmniej od V w., o czym świadczy m.in. gród w Trzcinicy przy ujściu Ropy do Wisłoki sprzed VII w. Dopiero w VII stuleciu w wyniku napływu ludności zachodniosłowiańskiej, lub naturalnej ekspansji w kierunku żyźniejszych ziem, ludność chorwacka zajęła tereny Dalmacji. Świadczą o tym zapiski dzieła De administrando imperio cesarza bizantyjskiego Konstantyna Porfirogenety, który w rozdziale XXX odnotowuje ich przybycie ze swej ojczyzny Białej Chorwacji, położonej wg słów autora pomiędzy Węgrami (Turcją), Białą Serbią a Bawarią (wszystkie próby dokładniejszej lokalizacji są spekulacjami). Ta nota była wielokrotnie krytykowana, ale jak się okazuje, równie często popierana. Za przykład może posłużyć kronika P. Rittera Vitezovicia (Kronika aliti spomen vsega svijeta vikov, 1696), który podaje bardzo dokładną lokalizacje wymarszu Chorwatów, miała to być Babia Góra. Część pisarzy (np. H. Paszkiewicz, P. R. Magocsi) widzi Chorwatów nad Sanem, a nawet oddaje im gród Przemyśl.

Adam Naruszewicz w II tomie Historii narodu polskiego od początku chrześcijaństwa nazywał "Chrobacją, czyli Karpacją" województwo krakowskie i Ruś Czerwoną. Większość pierwszych polskich historiografów (J. Potocki, T. Czacki i J. Lelewel) utożsamia Chrobację z Karpatami, ponadto przypisują podbój tejże Chrobremu. Kraina miała obejmować teren od Karpat po Dunaj, a Lelewel wyróżniał do tego Czerwoną Chorwację między Bugiem i Sanem. P. J. Szafarzyk, łączył dwie koncepcje i widział siedziby Chorwatów, które niby "ciągnęły się nieprzerwanie od wschodniej części Halickiego, gdzie Nestor i Kadłubek przypominają Chorwatów ruskich (…) na zachód zapewne po miasto Kraków, w pojedynczych zaś osadach na północ aż do czeskich Karkonoszów". Nestor jednak jako kronikarz bliższy opisywanym przez siebie czasom, jednoznacznie wskazuje Chorwatów jako protoplastów Lachów, a tym samym Polaków, pisząc w swojej Powieści minionych lat z 1113 roku w części drugiej "O narodach słowiańskich":

"A oto jeszcze ciż Słowianie: Biali Chorwaci i Serbowie, i Chorutanie. Gdy bowiem Włosi naszli na Słowian naddunajskich i osiadłszy pośród nich ciemiężyli ich, to Słowianie ci przyszedłszy siedli nad Wisłą i przezwali się Lachami, a od tych Lachów przezwali się jedni Polanami, drudzy Lachowie Lutyczami, inni — Mazowszanami, inni — Pomorzanami."

Chorwaci zapewne byli obecni i silni jeszcze w X i XI w., kiedy to wedle słów kronikarza Nestora, Włodzimierz Wielki wybrał się na zachód z interwencją zbrojną, w tym przeciwko Chorwatom "Ide Volodimer na Ch-rvaty". O tym plemieniu niezbyt pochlebnie wypowiadają się kościelni pisarze zarówno z Kijowa jak i Gniezna, co może świadczyć o ich pogaństwie lub niezależności względem tych metropolii, zakłada się, że Białochorwaci byli chrystianizowani w ramach misji Metodego jeszcze przed chrztem Rusi Kijowskiej.

Prawdopodobnie Chorwaci zajmujący długi obszar wzdłuż Karpat zostali rozdzieleni przez silną migrację węgierską i wołoską. Z czasem doszło do asymilacji tych grup, jak i w dużym stopniu przejęcia języka przez arumuńskich Wołochów. Tzw. migracja wołoska od XIII-XIV w. w dużym stopniu była migracją zesłowiańszczonych Wołochów, jak i Słowian opuszczających coraz mniej gościnne Królestwo Węgierskie.

Teoria o pochodzeniu białochorwackim jest jedną z podwalin ideologii narodowej karpatorusińskiej. Pierwszy raz została wysunięta przez Słowaka Adama F. Kollára (1718-1783) w dziele Humillium promemoria de ortu, progressu et in Hungaria incolatu gentis Ruthenicae (1749). Kontynuatorami byli m.in.: Ioannik Bazilowicz (1742-1821) oraz Daniel Babil w Historia Diocesana i Ioann Pastelij (1741-1799) w Historia Diocesis Munkatsiensis, jak i De origine Ruthenorum. Obecnie przede wszystkim Paul Robert Magocsi.

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81emkowie

I don't have time to translate everything, but I threw this into google translate and here is what came out in English:

Another theory about the origin of Lemkos is called. białochorwacka theory. It assumes that the Carpathians have been continuously inhabited by the Slavic population at least since the fifth century, as evidenced by, among others castle in the mouth of Oil Trzcinica Wisłoka prior to the seventh century until the seventh century as a result of the influx of zachodniosłowiańskiej, or the natural expansion towards more fertile lands, the population of occupied Croatian territory of Dalmatia. Evidenced by the records of the works of De administrando Byzantine Emperor Constantine imperio Porfirogenety, who notes in Chapter XXX of them coming from his homeland White Croatia, located by the author of words between Hungary (Turkey), White Serbia and Bavaria (all tests are more precise localization of speculation). This note has been repeatedly criticized, but as it turns out, as often advocated. An example is the chronicle P. Ritter Vitezovicia (Chronicle aliti spomen vsega vikov svijeta, 1696), which gives a very accurate location of the departure of Croats, was to be Babia Gora. Some writers (eg H. Paszkiewicz, PR Magocsi) sees the Croats on the San, and even gives the city of Przemysl.

Adam Naruszewicz in the second volume of the History of the Polish nation from the beginning of Christianity called "Chrobacją, or Karpacją" state Krakow and Red Ruthenia. Most of the first Polish historiographers (J. Potocki, and J. T. Czacki Lelewel) identifies Chrobację of the Carpathians, also attribute the conquest of that Brave. Land was also to include the area from the Carpathians to the Danube, and stood to Lelewel Red Croatia between the Bug and San. PJ Szafarzyk, combined the two concepts and see the seat of the Croats, which supposedly "stretched continuously from the eastern part of Halicki, where Nestor and Russian Kadłubek resemble Croats (…) to the west probably the city of Krakow, in individual and sediments on the north to the Czech Karkonoszów" . Nestor, however, as described by the chronicler himself closer to the times, clearly shows a protoplast Lachy Croats, Poles, and thus, writing in his novels of the past years from 1113 year in the second part, "The Slavic peoples":

"And here is another Číž Slavs: White Croats and Serbs, and Chorutanie. For when the Italians naszli the Danubian Slavs and settled down among them, oppress them, that these Slavs came and sat on the Vistula River is nicknamed Lachami, and since these are some Lachy nicknamed Polans, Lachowie Lutyczami others, others – Mazowszanami, others – Pomeranians. "

Croats were probably still present and strong in the tenth and eleventh century, when the words of the chronicler Nestor, Vladimir the Great went to the west of armed intervention, including against the Croats, "Ide Volodimer on Ch-rvaty". About this tribe worries ecclesiastical writers speak with both Kiev and Gniezno, which may be indicative of their paganism or independence in respect of these cities, it is assumed that they were Białochorwaci chrystianizowani Methodius in the mission even before the baptism of Kievan Rus.

Probably long Croats occupying the area along the Carpathians were separated by a strong migration of Hungarian and Wallachian. With time came to assimilate these groups, as well as language acquisition largely through arumuńskich Vlachs. The so-called. Wallachian migration from the thirteenth-fourteenth century was largely migration zesłowiańszczonych Vlachs and Slavs leaving fewer and fewer units in Hungarian Kingdom.

The theory of the origin of białochorwackim is one of the cornerstones of national ideology karpatorusińskiej. The first time was put forward by Adam F. Kollar Slovak (1718-1783) in the work Humillium promemoria de ortu, et al progressu incolatu gentis Ruthenicae Hungaria (1749). Followers were: Ioannik Bazilowicz (1742-1821) and Daniel Babil in history and Ioann Pastelij Diocesano (1741-1799) in history Diocesis Munkatsiensis and De origine Ruthenorum. Currently, primarily Paul Robert Magocsi.

Genetic evidence presented by Pentaz is another very strong factor that allows one to say that Lemkos could be descended from White Croats. I wonder then if indeed Croatian I2b was not always with them since day one, instead of only becoming part of Croatian genetic makeup through assimilation of native Balkan tribes. It could be that Illyrians were very sparse in Croatia and that Croat genetic makeup is as old as that of Poland, Ukraine, Belarus, Slovakia etc and indeed as much part of original Slavic genetic makeup as was (and still is) haplogroup marker R1a. Then again, Lemko and Croat frequencies are quite different (Lemkos now have higher frequencies of R1a).

Slavorum

7 User(s) Online Join Server
  • kony97
  • slovborg
  • Glockamole
  • Lucifer Morningstar
  • (o)possum tamer 🐀 (kris)
  • Fia