#361118

Anonymous

Czas ożywić ten wątek. Kilka polskich łamańców językowych.
It's time to revive this thread. A few Polish tongue twisters.

Nie istnieje taka miejscowość jak Chrząszczyżewoszczyce, powiat Łękołody, ale jest wieś Jazgarzewszczyzna, powiat piaseczyński, gmina Lesznowola.
There is no such place as Chrząszczyżewoszczyce, but there is a village Jazgarzewszczyzna.

wszczniesz — najdłuższy wyraz jednosylabowy w języku polskim; czas przyszły, druga osoba liczby pojedynczej słowa wszcząć.
wszczniesz — the longest monosyllabic word in Polish; future tense, second person, singular of word wszcząć which means to start, to initiate.

Tutaj macie trzy wierszyki dla dzieci z powszechnymi w języku polskim głoskami: ą, ę, sz, ż, cz, dż, ś.
Here you have a three lines/poems for children with common in Polish sounds: ą, ę, sz, ż, cz, dż, ś.

Czarny dzięcioł z chęcią pień ciął.
The black woodpecker enjoys cutting the tree trunk.
image

Spadł bąk na strąk, a strąk na pąk.
Pękł pąk, pękł strąk, a bąk się zląkł.
The bumblebee felt on the pod, and the pod felt on the bud.
The bud burst, the pod burst, and the bumblebee gets scared.
image

Jeśli w pszenżyto ruszysz o świcie, ujrzysz, jak chrzęści życie w pszenżycie —
brzęczy żuczek, skacze liszka, szepcze tygrzyk do widliszka,
świerszcz za ważką gna w podskoczkach, nie spuszczając chrząszcza z oczka,
świdrzyk, wstężyk i winniczek, kroczą boczkiem do dżdżowniczek,
a szczypawy pośród trawy, szczypią trzmiele dla zabawy.
Szumi o świcie życie w pszenżycie — sami zajrzycie, jak nie wierzycie!
image

Słownik/Lexicon
pszenżyto — a triticale
chrzęścić — to crunch
brzęczeć — to buzz
żuczek (diminutivum/zdrobnienie); żuk — a beetle
liszka — hairy caterpillar
tygrzyk — a species of spider
widliszek — a species of mosquito
świerszcz — a cricket
ważka — a dragonfly
chrząszcz — a cockchafer
świdrzyk — a species of snail
wstężyk — a species of snail
winniczek — another species of snail
dżdżowniczka (diminutivum); dżdżownica — an earthworm
szczypawa (augumentativum/zgrubienie); szczypawka — an earwig
trzmiel — a bumblebee