#369982

Anonymous

Good song for learning Slovak. I tried to translate the lyrics, but it is very amateurish, because translating of poems is rather some kind of an art.

Marika Gombitová – Tak som chcela všetkých milovatˇ

Príď už, Smrť!
Sfúkni mi už dych,
skráť čas mojich dní
posledných.

Come soon, Death!
Blow my breath finally out,
shorten the time of my last days.

Tak som chcela všetkých
milovať,
napokon z lásky je iba biela
inovať.
Príď už, Smrť!
Sfúkni mi už dych,
skráť čas mojich dní
posledných.

I wanted to love you all so much,
after it it's just a white hoarfrost out of love.
Come soon, Death!
Blow my breath finally out,
shorten the time of my last days.

Už som ako vŕba stará
a mám srdce bútľavé,
často myslím na hrobára,
ty mi chodíš po hlave.

I'm already like an old willow
and I have a hollow heart,
I often think of a gravedigger,
you are walking in my head.

Vyslyš Sestra túto ženu,
zmeniť to už nemôžem,
vezmi si ma poníženú,
nech ma navždy príjme zem.

Hear this woman out, Sister,
I cannot change this any more,
take me – me humiliated,
so the soil can receive me for ever.

Príď už, Sestra!
Sfúkni mi už dych,
skráť čas mojich dní posledných.

Come soon, Sister!
Blow my breath finally out,
shorten the time of my last days.

Tak som chcela všetkých
milovať,
napokon z lásky je iba biela
inovať!
Príď už, Sestra!
Sfúkni mi už dych,
skráť čas mojich dní
posledných.

I wanted to love you all so much,
after it it's just a white hoarfrost out of love.
Come soon, Sister!
Blow my breath finally out,
shorten the time of my last days.

Márne hladím svoje vrásky,
márne to chcem všetko skryť,
môj osud je taký ťažký,
že sa mi viac nechce žiť.
V mojej duši slová prázdne,
veľké ticho vo mne znie,
chcem spočinúť sama na dne,
a vydýchnuť sklamanie.

I'm vainly caressing my wrinkles,
I vainly want to hide it all,
my destiny is so hard,
that I don't want to live any more.
In my soul there are empty words,
the big quiet sounds in me,
I want to rest alone aground,
and to breathe the dissappointment out.

Príď už, Sestra!
Sfúkni mi už dych,
skráť čas mojich dní
posledných.

Come soon, Sister!
Blow my breath finally out,
shorten the time of my last days.

Tak som chcela všetkých
milovať,
napokon z lásky, z celej tej
lásky, z tej márnej lásky, je iba
biela inovať!
Príď už, Sestra!
Sfúkni mi už dych,
skráť čas mojich dní
posledných.

I wanted to love you all so much,
after it it's just a white hoarfrost out of love, out of that whole love, out of that vain love.
Come soon, Sister!
Blow my breath finally out,
shorten the time of my last days.

Slavorum

3 User(s) Online Join Server
  • Shnickstara89
  • MD
  • Lyutenitsa™