#386894

Anonymous

Pure Moravian

Stěžovale se jednó strome v lese na sluničko, totiž dobe, borovice, hive, volše a plane třešně, a řekle v zlosti: „Te svítíš na města, dědine a pola, i na lóke a vinohrade; i hiné věce na zemi radojó se z tvéch tepléch paprškó; jenom lese necháváš v smotné tmě.“ E řeklo na to sloničko stromům, dobům, borovicám, hivám, volším a planým třešňám: „Podivéte se a déte pozor vokolo sebe, že ve same ste hlavní a névěčí příčinó toho všeho, co mně henčke za vino dáváte, a nikdo hiné; nebo ve same svéma klostéma vodenkama, šerokéma halozama a hostém listem překážíte, že moje paprške nemožó jasně k vám prosvítět.“ Rovně tak dělajó mnozí lidi. E voni bele a só névic same svymo ščestí na překážko; nescou se hale k tomu přeznat, a vinijó z toho radči původce všeho dobrýho, a reptajó proti stvořiteli svymo a proti módrýmu řídění božímo.

Pure Czech (Best Czech speakers are ppl from Moravia, Czech have bad gramatiks)

Stěžovaly si jednou stromy v lese na sluníčko, totiž duby, borovice, jívy, olše a plané třešně, a řekly v zlosti: „Ty svítíš na města, dědiny a pole, i na louky a vinohrady; i jiné věci na zemi radují se z tvých teplých paprsků; jenom lesy necháváš v smutné tmě.“ I řeklo na to sluníčko stromům, dubům, borovicím, jívám, olším a planým třešním: „Podívejte se a dejte pozor okolo sebe, že vy sami jste hlavní a největší příčinou toho všeho, co mně nyní za vinu dáváte, a nikdo jiný; neboť vy sami svými tlustými oddenky, širokými větvemi a hustým listím překážíte, že moje paprsky nemůžou k vám jasně prosvítit.“ Stejně tak dělají mnozí lidé. I oni byli a jsou nejvíc sami svému štěstí na překážku; nechtějí se ale k tomu přiznat a viní z toho raději původce všeho dobrého a reptají proti stvořiteli svému a proti moudrému řízení božímu.

Slavorum

12 User(s) Online Join Server
  • буквальный мусор
  • Vuk
  • haver25
  • Woodju
  • Yamuki
  • Proffesional Slav Man