#445029

Anonymous

Where are you Kneže,
apples from the branch?

I’m so glad to find myself in a clarity like you are.
First, to blame, because of the delay in the response. I often happen
that I can not sign in to this forum. I do not know what the reason is.

Of course Aleksandar Saičić was Montenegrin, as did all
Montenegrins from Montenegro. Montenegrinism is a regional description,
but it is also a belonging to a particular ethnic group, and equally belonging
to a particular nation. Only irrationally insolent people, only complete
ignorant, can deny to their known facts.

How do you like these names Old Montenegro, Old
Hercegovina, Old Serbia. Although they were never used before the end of
the 19th century, even at the beginning of the 20th century. You really
try to show that the Montenegrins do not exist before the 19th century, but you
know that this actually applies to the Serbs. I’m sorry to wake you out
of a dreary Serbian dream, but the Montenegrin nation is mentioned in Europe at
the beginning of the 17th century. Then the greatest mind of Europe Volter, the
Montenegrins quoted as an example of how to look like a European nation. You
know in that time the science of Europe is dealing with a new, unidentified
concept of nation. Your sorrow on the Serbs is not mentioned by anyone, not
even yourself. It will take another two centuries, while the Turkish ray
Serf Milet does not wake up from the Turkish hug embrace and become aware of
its existence. In historical documents, Montenegro is what was in the
Montenegrin borders, remained Turkish or Austrian, and it was not open to show
that there were any pretensions to the rest of the territory. That is why Brda
is not called Turkey, nor Montenegro, but the geographic name Brda, which never
had its own entity, neither Hercegovina nor the Boka. In these areas there were Montenegrin
tribes recognized by the Montenegrin rulers and undoubtedly Montenegrins in the
ethnic sense. There is a famous folk song sung in Herzegovina:

“How I would
love, and if I could

to lift the Montenegrin clothes”

You see, they
do not mention: jelek, anteria, šajkaču and opanke.

Vasojevci are the tribes of Northern Montenegro, based on
the legends of one of the brothers, Vaso, Pipo, Ozro … who are the
progenitors of other tribes of Piperi, Ozrinići, … The legend as legend, interesting and beautiful. However, after 1918, these family legends were engulfed by Serbian knights
who were killed in the battle in Kosovo, to preserve the people of the
genocidal war-fired Serbs. And here we have one big lie. The Serbian
Empire did not fall into the battle in Kosovo. It fell far earlier, the death
of Dusan Mighty. In Kosovo there is a Christian coalition, in which,
beside the Serbs, Croats, Bosnians, Hungarians Albanians were not Zećana, the
victors of the Turks, with whom the Serbs (Marko Kraljević). In Kosovo, the
Serbs were beaten by the Turks. A year later, the Serbs prayed for the Turkish
sultan for the vassal and continued to work for a hundred years under the
protection of the Turks. They showed themselves as loyal allies of the Turks,
contributing to their victories, especially to Nicopolis, where they fired the
European nobility that it could not be recovered for the next 200 years.
Now there is another blind lie. History does not capture any mood in that age,
from Kosovo. In particular, it does not record any settlements of the Zeta,
which is overbearing, high birthrate, and scarcity of natural resources.
As I said, Montenegro is a mountainous area, very scarce in natural resources
that provide a pleasant life for a large population. The slurry of cultivable
land, the water-abandoned rocky soil, the crude mountain climate, and the
fierce Mediterranean sun, did not provide a large population. Montenegro has
always had a high rise and war was the only natural way of regulating the
population. The constant pressure of the population has forced Montenegrins to
emigrate, so Montenegro is a place of emigration and not immigration. Nobody
left the fertile fields, under the comfortable protection of the Turks, to
fight Turks on a crumbling Montenegrin stone. It does not seem clear to
you. Ethnicity can not be invented. Ethnic people are history, tradition and
culture. Nation is political commitment to a state project. So every modern
nation is fictional. People are born. The stupid poem was obviously conceived later in
1918, which makes it easy to see the use of the word ekavian pronunciation.

(Đe si Kneže, jabuko sa grane?

Puno mi je drago kad naiđem na bistrinu, kao što si ti. Najprije,
da se izvinem, zbog kašnjenja u odgovoru. Često mi se dogodi, da se ne mogu
prijaviti na ovaj forum. Ne znam koji je razlog.

Naravno Aleksandar Saičić je bio Crnogorac, kao i svi Crnogorci
iz Crne Gore. Crnogorstvo jeste regionalni opis, ali je jednako tako i
pripadnost posebnoj etničkoj grupi, i jednako pripadnost posebnoj naciji. Samo
besramno bezobrazni ljudi, samo potpune neznalice, mogu poricati svima poznate
činjenice.

Kako vi volite te nazive Stzara Crna Gora, Stara Hercegovina,
Stara Srbija. Iako se oni prije kraja 19. vijeka, čak početka 20. vijeka nikad
nijesu koristili. Zaista se trudiš pokazati da Crnogorci ne postoje prije 19.
vijeka, međutim i sam znaš da se to zapravo odnosi na Srbe. Žao mi je što te
moram probuditi iz vlažnog srpskog sna, Ipak crnogorsku naciju pominje Evropa
početkom 17. vijeka. Tada najveći um Evrope Volter, navodi Crnogorce, kao
primjer kako treba izgledati evropska nacija. Znaš u to doba se nauka Evrope
bavi novim, do tad nepoznatim, konceptom nacije. Na tvoju velkiku žalost Srbe
niko ne pominje, pa ni vi sami sebe. Proći će još dva stoljeća, dok se turska
raja, Serf milet, ne probudi iz turskog ljubavnog zagrljaja, i postane svjesna
svoga postojanja. U istorijskim dokumentima je Crna Gora ono što je u granicama
Crne Gore, ostalo je tursko ili austrijsko, i nije se smjelo otvoreno
pokazivati da postoeje pretenzije na tuđe teritorije. Zato se Brda ne zovu
Turska, a ni Crna Gora, već geografskim nazivom Brda, koja nikad nijesu imala
svoj entitet, kao ni Hercegovina, ni Boka. U tim oblastima su postojala
crnogorska plemena koja su priznavala vlast crnogorskih vladara i nesumnjivo su
Crnogorci u etničkom smislu. Poznata je narodna pjesma koja se pjevala u
Hercegovini:

“Oj da mi je i da mogu,

Crnogrsku nosit robu.”

Vidiš, ne pominju: jelek, anteriju, šajkaču i opanke.

Vasojevići su pleme
iz Śeverne Crne Gore, po legend nastalo od Vasa, jednog od braće, pipa i Ozra,
od kojih su plemena Piprei i Ozrinići.Legenda kao legenda, zanimljiva i lijepa.
Međutim poslije 1918. u te porodične legende se ubacuju srpski vitezovi
izginuli u bitci na Kosovu, da bi se sačuvao narod od genopcida koji su
sprovodili Srbi. I tu imamo već jednu bezočnu laž. Nije Srpsko Carstvo propalo
u bitci na Kosovu. Ono je propalo mnogo ranije, smrću Dušana Silnog. Na Kosovu
je hrišćanska koalicija, u kojoj su, pored Srba, bili  Hrvati, Bosnaci, Mađari Albanci, nije nilo
Zećana, pobijedika Turke, sa kojima su bili i Srbi (Marko Kraljević). Na Kosovu
su pobjedili Srbi, ane Turci. Godinu dana kasnije Srbi su molili turskog
sultana za vazalstvo i nastavili su a se udobnorazvijaju još 100 godina, pod
zaštitom Turaka. Pokazali su se kao odani saveznici Turaka, boprinoseći
njihovim pobjedama, naročito kod Nikopolja, gdje su pobili evropsko plemstvo da
s e nije moglo povratiti sljedećih 200 godina. Sad se dolazi i do druge bezočne
laži. Istorija ne bilježi nikakvu seobu, u tom dobu, sa Kosova. Naročito ne
bilježi nikakvo naseljavanje Zete, koja je prenaseljena, visokog nataliteta i
oskudnih prirodnih resursa. Kao što rekoh, Crna Gora je planinska oblast, vrlo
oskudna u prirodnim resursima koji obezbjeđuju ugodan život brojnog
stanovništva. Oskudica obradivog zemljišta, vodopropusno kamenito tlo, surova
planinska klima, i žarko mediteransko Sunce, tada nijesu obezbjeđivali brojno
stanovništvo. Crna Gora je uvijek imala visoki priraštaj i rat je bio jedini
prirodnio način regulisanja broja stanovnika. Stalni pritisak broja
stanovništva je primoravao Crnogorce da se iseljavaju pa je Crna Gora mjesto
iseljavanja a ne useljavanja. Niko nije napuštao plodne njiva, pod udobnom
zaštitom Turaka, das bi na surovom crnogorskom kamenu ratovao sa Turcima. Kneže
izgleda ti nije jasno. Etnikum se ne može izmiliti. Etnički narod je istorija,
tradicija i kultura. Nacija je političko opredijeljenje za državni projekat.
Znači svaka savremena nacija je izmišljena. Narodi se rađaju. Stupidna pjesmica
je očigledno smišljena posdlije 1918. što se lako uočava korišćenje riječi
ekavskog izgovora.)

Slavorum

4 User(s) Online Join Server
  • Fia
  • Tujev
  • kony97
  • Nexius